Sprytne finanse

Rzetelne i strawnie podane informacje ze Å

wtorek

20

Styczeń 2015

1 564

COMMENTS

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego – ważny dokument na wyjazdy zagraniczne

Written by , Posted in Ubezpieczenia

Ubezpieczenie

Czym jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ)?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem uprawniającym do bezpłatnego lub częściowo odpłatnego korzystania ze świadczeń zdrowotnych w krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, czyli w 28 krajach Unii Europejskiej, w Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii, w ramach publicznych placówek służby zdrowia, na takich samych warunkach jak osoby ubezpieczone w konkretnym kraju. Dzięki posiadaniu takiej karty mamy pewność, że w razie nagłego wypadku, choroby lub innej przyczyny potrzeby skorzystania z usługi zdrowotnej, której brak spowodowałby konieczność powrotu do kraju (np. usługa stomatologiczna), takie świadczenie zdrowotne za granicą otrzymamy. Warto załatwić sobie EKUZ przed wyjazdem, aby mieć spokój w trakcie wyjazdu, nie przejmując się tym, czy będziemy mogli skorzystać w razie konieczności z opieki zdrowotnej.

Karta potwierdzająca europejskie ubezpieczenie zdrowotne jest wydawana zazwyczaj na okres 6 miesięcy. Wyjątkiem są osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne i emeryci – ci pierwsi mogą otrzymać taką kartę na okres maksymalnie 2 miesięcy, natomiast w przypadku emerytów EKUZ może być ważna nawet przez okres 5 lat.

Kto może uzyskać EKUZ?

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego mogą uzyskać osoby, które planują czasowy wyjazd za granicę. Mogą to być wyłącznie osoby, które należą do polskiego systemu ubezpieczeniowego, dlatego karty tej nie otrzymają osoby, które podjęły pracę za granicą, a także w stosunku do których wygasło ubezpieczenie w NFZ (np. wskutek nieopłacania składek zdrowotnych). We wniosku szczegółowo określa się cel wyjazdu, na podstawie którego NFZ przydziela bądź nie przydziela karty wnioskodawcy.

Przykładowo EKUZ mogą uzyskać osoby, które planują wyjazd służbowy za granicę (w delegację lub w ramach oddelegowania), wyjazd o charakterze turystycznym, wyjazd w odwiedziny do rodziny lub znajomych, a także osoby, które zamierzają podjąć zagraniczne studia.

Jak uzyskać EKUZ?

EuropaAby uzyskać kartę zapewniającą europejskie ubezpieczenie zdrowotne, należy zgłosić się z odpowiednim wnioskiem do Oddziału Wojewódzkiego lub Delegatury NFZ właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wzór wniosku o EKUZ można uzyskać w najprostszy sposób ściągając go ze strony www.nfz.gov.pl lub też odwiedzając Oddział albo Delegaturę, gdzie otrzymamy formularz wniosku w wersji papierowej.

Po złożeniu wniosku, oddział NFZ dokonuje sprawdzenia czy wnioskodawcy przysługuje prawo do uzyskiwania świadczeń zdrowotnych na koszt NFZ. Jeśli z jakichś powodów tych danych nie można potwierdzić, zostaniemy poproszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne. Najczęściej, w przypadku etatu będzie to ostatni dokument RMUA lub zaświadczenie o które poprosimy płatnika naszych składek. Może to także być także dokument z KRUS w przypadku rolników, z ZUS w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (zaświadczenie o niezaleganiu), legitymacja emeryta lub rencisty, zaświadczenie z PUP o ubezpieczeniu bezrobotnego, zaświadczenie o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego, jak i zaświadczenie o ubezpieczeniu studenta z uczelni.

UbezpieczenieJeśli osoba ubiegająca się o EKUZ jest zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, także powinna okazać w razie potrzeby odpowiednie dokumenty. Może to być dokument, który potwierdza ubezpieczenie zdrowotne osoby, zgłaszającej ją do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z dowodem zgłoszenia do takiego ubezpieczenia, a w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia – dokument, który potwierdzi kontynuowanie nauki lub niepełnosprawność.

Wypełniony wniosek oraz załączniki do niego można przekazać oddziałowi bądź delegaturze NFZ na kilka sposobów – przynieść dokumenty osobiście, przekazując je poprzez upoważnioną do tego osobę, przesłać pocztą, faksem, a także elektronicznie. Co ważne, w przypadku składania wniosku o EKUZ elektronicznie, NFZ akceptuje skany dokumentów.

Karta potwierdzająca europejskie ubezpieczenie zdrowotne jest wydawana po potwierdzeniu ubezpieczenia w NFZ zazwyczaj od ręki. W razie problemów z potwierdzeniem ubezpieczenia cała procedura może trwać maksymalnie 7 dni (tyle czasu ma NFZ na rozpatrzenie wniosku).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


cztery × = 12