Sprytne finanse

Rzetelne i strawnie podane informacje ze Å

czwartek

22

Styczeń 2015

0

COMMENTS

Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – Niższy Zus?

Written by , Posted in Ubezpieczenia

Znaczna część Polaków nie musi się martwić o ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy to między innymi pracowników, ponieważ ubezpieczenia obowiązkowe w Polsce płaci za nich pracodawca, a do pakietu tych ubezpieczeń zalicza się także tzw. składkę zdrowotną.

W tej chwili istnieje również ulga dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Przywilej ten obowiązuje przez 24 miesiące od momentu rozpoczęcia działalności. Zgodnie z przepisami prawa, mają oni prawo płacić niższy ZUS 2015 r. Co prawda wysokość składki zdrowotnej nie jest jeszcze określona, ale w 2014r. wynosiła ona ok. 270 zł. miesięcznie. Należy pamiętać o tym, że opłacanie malej składki spowoduje otrzymywanie niższego świadczenia w przyszłości. Przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej musi zarejestrować firmę poprzez złożenie druku CEIDG. Po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji firmy powinien on złożyć w ZUS-ie formularz zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą ma obowiązek opłacić składkę do 10 dnia następnego miesiąca. Jeżeli chce on ubezpieczyć także inne osoby, stosowną należność musi uiścić do 15 dnia następnego miesiąca.

Obowiązkowe ubezpieczenia w Polsce

Osoby, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu często nie wiedzą jak się ubezpieczyć w NFZ. Tymczasem nie jest to aż tak skomplikowana procedura i warto się zastanowić nad takim rozwiązaniem.

UbezpieczenieW pierwszej kolejności trzeba wybrać się do najbliższego oddziału NFZ i tak złożyć odpowiedni wniosek. Przy składaniu wniosku powinno się mieć ze sobą dowód tożsamości oraz dokumenty potwierdzające ostatni okres ubezpieczenia (np. świadectwo pracy, stosowne zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy). Jeżeli członkowie rodziny wnioskodawcy nie mają ubezpieczenia, powinien on wskazać ich dane we wniosku. Zgłoszenie członków rodziny nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Co ważne, zgłoszenie to jest obowiązkowe. W przypadku nie dopełnienia tego nakazu – grozi kra grzywny. Katalog osób, które może objąć takie ubezpieczenie jest jednak ograniczone do:

  • dzieci własnych albo drugiego małżonka, dzieci przysposobionych lub będących pod formalną opieką – do ukończenia przez nie 18 lat (lub 26 lat gdy się uczy),
  • dziecka niepełnosprawnego w znacznym stopniu – bez ograniczeń wiekowych,
  • małżonka,
  • krewnych wstępnych, gdy są oni we wspólnym gospodarstwie domowym (rodzice lub dziadkowie).

Potem następuje podpisanie umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Umowa ta jest zawierana na czas nieokreślony. Co ważne, osoba, która nie ma ciągłości ubezpieczenia musi wnieść dodatkową opłatę. Jest ona uzależniona od długości okresu braku ubezpieczania. Opłatę trzeba wpłacić jeszcze przed zawarciem umowy. Dyrektor NFZ ma prawo odstąpić od poboru opłaty albo rozłożyć ja na raty.

zusWysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne jest co roku zmieniana. Obecnie wynosi ona ok 354 zł miesięcznie. Można również wyrazić zgodę na podwyższenie tej kwoty. Nie może ona jednak przekroczyć 250% przeciętnego wynagrodzenia.

Jak się ubezpieczyć w nfz – dobrowolnie

Umowa dotycząca dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego może zostać zawarta także z cudzoziemcem. Przepis ten ma zastosowanie m. in. do studentów, uczestników studiów doktoranckich, osób odbywających staż adaptacyjny, uczestnicy kursów języka polskiego oraz kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim. Ubezpieczeniem można też objąć wolontariusz. W takiej sytuacji umowa zostaje zawarta z podmiotem, na rzecz którego wolontariusz wykonuje pracę. Cudzoziemcy i wolontariusze nie mogą ubezpieczyć członków swoich rodzin.

Osoby, które ubezpieczyły się dobrowolnie mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej z dniem, który został określony w umowie. Aby potwierdzić ubezpieczenie w placówce medycznej, należy okazać umowę dobrowolnego ubezpieczenia oraz dowód wpłaty składki zdrowotnej.

Należy pamiętać o tym, że umowa o dobrowolne ubezpieczenie ulega wygaśnięciu m. in., gdy zostanie odnotowana nieprzerwana zaległość w płaceniu składek trwająca co najmniej miesiąc. To samo dzieje się w momencie uzyskania przez ubezpieczonego obowiązkowego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


osiem − = 6