Sprytne finanse

Rzetelne i strawnie podane informacje ze Å

Bony skarbowe

 Czym są bony skarbowe?

Są to dłużne, krótkoterminowe papiery wartościowe, które są emitowane przez Skarb Państwa. Emitent poprzez nie zaciąga pożyczkę a co za tym idzie ma obowiązek ją spłacić. Bony skarbowe są wyemitowane z już od początku założonym terminem wykupu. Wynosi on od jednego do pięćdziesięciu dwóch tygodni, jednak najpopularniejsze obecnie w Polsce są te, które mają albo trzynaście tygodni albo są roczne. Na przetargach występują jeszcze takie, które mają 8, 26 lub 39 tygodni. Inne terminy występują dużo rzadziej.

Zaletą bonów skarbowych jest stosunkowo wysoka dochodowość, która zazwyczaj jest wyższa niż w lokatach. Charakteryzuje je także stałe oprocentowanie, o ile trzymamy dany bon do daty w której ma być wykupiony. Inaczej ich opłacalność jest niewiele niższa.

Bony skarbowe są właściwie prawie bez ryzyka, że emitent będzie niewypłacalny. Można je także wykorzystać jako poręczenie przy kredytach bankowych.

W Polsce ten rodzaj papierów wartościowych istnieje jedynie w formie elektronicznego zapisu, który jest dokonywany przez agenta emisji, czyli w tym wypadku Narodowego Banku Polskiego. Samym emitentem w Polsce jest Ministerstwo Finansów a samego zapisu dokonuje się w Rejestrze Papierów Wartościowych.

Wartość takiego jednego bonu skarbowego to 10000 złotych.

Główny cel emisji bonów skarbowych to pozyskanie przez Ministerstwo Finansów odpowiednich środków na wydatki budżetowe państwa. Całościowa kwota bonów w roku nie może wykroczyć poza wartość określoną w rozporządzeniu budżetowym na cały rok. Minister finansów może równie dobrze odwołać jak i ustalić inny, także dodatkowy termin danego przetargu bonów skarbowych. Zazwyczaj takie przetargi są organizowane w pierwszy dzień tygodnia.

Zaczyna to się w taki sposób, że Minister Finansów obwieszcza przed początkiem miesiąca list emisyjny na dany miesiąc. Każdy przetarg musi poprzedzić publiczna informacja o dacie, kodach bonów skarbowych, o przewidywalnej wartości bonów , okresach na jakie bony będą emitowane oraz o terminie w którym można je wykupić. Oferty zakupienia bonów mogą składać osoby uczestniczące w przetargu tylko i wyłącznie na własny rachunek oraz zawsze we własnym imieniu podając w swojej propozycji liczbę oraz cenę za jaką mogą kupić bony. Oferty zakupu, które zazwyczaj są przyjmowane to takie, które są wyższe od założonej minimalnej wartości przetargowej.

Po każdym takim przetargu do publicznej wiadomości zostaje przekazana informacja o wynikach przetargu. Dowiadujemy się wtedy o wartości nominalnej przyjętych propozycji oraz o cenie nominalnej bonów.