Sprytne finanse

Rzetelne i strawnie podane informacje ze Å

Papiery wartościowe

 Czym są papiery wartościowe?

Każdy z nas słysząc tą frazę zastanawiał się czym tak na prawdę są te „papiery”. Nie są niczym innym jak dokumentem potwierdzającym prawa majątkowe posiadacza. Mają swoją cenę nominalną, która jest napisana na nich. Stanowi ona podłoże do posiadania praw majątkowych. Prócz tego, że mają na sobie wartość nominalną, to posiadają także cenę emisyjną, która stanowi kwotę, którą należy uiścić w chwili kiedy chcemy kupić papiery wartościowe z rynku pierwotnego.

Cena rynkowa, którą także posiadają jest ściśle powiązana z aktualną sytuacją pomiędzy popytem a podażą na określone papiery wartościowe.

Rodzaje papierów wartościowych.

Można je podzielić na finansowe papiery wartościowe, w których skład między innymi wchodzą czeki, weksle, obligacje, bony pieniężne NBP, renty kapitałowe, akcje, które dają prawa do roszczeń pieniężnych. Są także takie, dają upoważnienia do dysponowania określonymi rzeczami takimi jak dowody składowe, warranty, listy przewozowe czy też konosamenty. Wyróżnia się także papiery wartościowe, które są potwierdzeniem wierzytelności finansowych czyli czeki, weksle lub obligacje. Istnieją też dokumenty dające uprawnienia do współwłasności, są nimi akcje.

Papiery wartościowe dzielimy także poprzez to, jaka osoba jest do nich uprawniona lub też poprzez tryb zbywania czyli na przykład papiery wartościowe imienne, gdzie nazwisko posiadacza jest umieszczona na papierze. Przeniesienie praw z takiego dokumentu może stać się podczas zawarcia umowy u notariusza. Trzeba także zgłosić to we właściwym rejestrze. Papiery mogą być też na okaziciela, gdzie prawa własności mogą być nadane poprzez wręczenie ich komuś innemu.

Najpopularniejsze papiery wartościowe.

Akcje- są klasyfikowane jako papier udziałowy, co też znaczy nic innego jak to, że właściciel akcji ma prawo do współwłasności spółki emitującej.

Obligacje- są pewnego rodzaju kredytem wyemitowanym przez osobę lub instytucję, która chce się stać pożyczkobiorcą. Pożyczka ta jest na z góry określony czas oraz warunki.